Prohlášení o ochraně osobních údajů

1. Zásady zpracování osobních údajů

Jsme společnost ADOTACE – dotační agentura a.s., se sídlem Křižíkova 2697/70, Brno 612 00, IČO 06066437 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7736, a jako správce zpracováváme vaše osobní údaje (dále jen „Správce“).

Kontaktní údaje správce jsou info@adotace.cz. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zpracování probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 GDPR o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „nařízení“) a zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon“).

2. Zásady ochrany osobních údajů

Vaše osobní údaje budou uchovávány bezpečně, v souladu s politikou uchovávání údajů a jen po dobu nezbytnou pro splnění účelu zpracování. Přístup k osobním údajům mají jen osoby pověřené správcem, které je zpracovávají na základě jeho pokynů. Vaše osobní údaje budou zálohovány v souladu s pravidly správce. Osobní údaje uchovávané na záložních úložištích slouží k předcházení bezpečnostním incidentům, které by mohly vzniknout zejména narušením bezpečnosti nebo poškozením integrity zpracovávaných dat.

3. Účely zpracování osobních údajů

3.1. Plnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů, nebo aby se na základě žádosti subjektu údajů provedly opatření před uzavřením smlouvy

Osobní údaje, které zpracováváme o svých zákaznících, zpracováváme na základě smlouvy ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR nařízení. Rozsah zpracovávaných osobních údajů: titul, jméno, příjmení, adresa, země, telefon a e-mail. Následně jsou uchovávány v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě.

3.2. Evidence požadavků

Osobní údaje, které zpracováváme prostřednictvím telefonů, kontaktních formulářů a e-mailů uvedených na naší webové stránce se zpracovávají pouze na vyřízení vaší žádosti. Zasláním žádosti souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Rozsah zpracovávaných osobních údajů: titul, jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail. Tyto osobní údaje mohou být poskytnuty třetím stranám, tj. naším smluvním partnerům (specialistům na instalaci, údržbu a servis našich produktů) Následně jsou uchovávány po dobu 5 let.

3.3. Zpracování účetních dokladů

Zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti správce ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. c) nařízení. Rozsah zpracovávaných osobních údajů: titul, jméno, příjmení, adresa, číslo účtu, podpis. Následně jsou uchovávány v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě.

3.4. Monitorování prostorů za účelem ochrany majetku

Monitorování prostorů se provádí ve smyslu oprávněného zájmu správce ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. f) nařízení. Záznamy z monitorovaného prostoru jsou uchovávány po dobu 7 dní.

3.5. Reklamace

V případě reklamací se osobní údaje zpracovávají ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. c) nařízení. Rozsah zpracovávaných osobních údajů: titul, jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail. Následně jsou uchovávány v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě.

3.6. Evidence zástupců dodavatelů a odběratelů

Zpracování osobních údajů dodavatelů a odběratelů se provádí ve smyslu oprávněných zájmů správce, v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení. Rozsah zpracovávaných osobních údajů: titul, jméno, příjmení, pracovní zařazení, služební zařazení, funkční zařazení, osobní číslo zaměstnance, odborný útvar, místo výkonu práce, telefonní číslo, faxové číslo, adresa elektronické pošty na pracoviště a identifikační údaje zaměstnavatele.

3.7. Evidence uchazečů o zaměstnání

Zpracování osobních údajů uchazeče o zaměstnání se provádí na základě „Souhlasu“ se zpracováním osobních údajů ve smyslu článků 6 odst.1 písm. a) nařízení, který poskytne uchazeč. Správce bude kontaktovat pouze úspěšných uchazečů.

4. Zdroje a zpracování osobních údajů

4.1. Osobní údaje získáváme přímo od Vás, při zaslání dotazu či objednávky k našim službám nebo při plnění Vaší objednávky. V omezeném rozsahu můžeme také získat osobní údaje od našich marketingových partnerů, pokud souhlasíte s tím, aby nám Vaše osobní údaje předali.

4.2. Zpracováváme tyto osobní údaje:

Identifikační údaje, jimiž se rozumí především jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo a adresa bydliště.

Kontaktní údaje, především e-mailová adresa či telefonní číslo.

Informace o zájmu o našich produktech a o Vašich objednávkách, způsobu dodání, místu realizace či instalace objednaného zboží, platby včetně informace o Vašem bankovním účtu

Data týkající se roční spotřeby elektrické energie a energetické náročnosti budovy

Informace o využívání našich webových stránek; tyto informace získáváme a zpracováváme především prostřednictvím nástrojů cookies.

Záznamy z telefonických hovorů týkající se našich služeb či konkrétních objednávek.

Číslo bankovního účtu.

5. Práva subjektu údajů

5.1. Právo odvolat souhlas – v případech, kdy vaše osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Souhlas můžete odvolat elektronicky, na e-mailové adrese info@adotace.cz nebo písemně, oznámením o odvolání souhlasu. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů, které jsme na jeho základě o Vás zpracovávány.

5.2. Právo na přístup – máte právo na poskytnutí kopie osobních údajů, které o vás máme k dispozici, jakož i na informace o tom, jak dané osobní údaje používáme. Ve většině případů vám budou vaše osobní údaje poskytnuté v písemné listinné formě, pokud nepožadujete jiný způsob jejich poskytnutí. Pokud jste o poskytnutí těchto informací požádali elektronickými prostředky, budou vám poskytnuty elektronicky, pokud to bude technicky možné.

5.3. Právo na opravu – přijímáme přiměřená opatření, abychom zajistili přesnost, úplnost a aktuálnost informací, které o vás máme k dispozici. Pokud si myslíte, že údaje, kterými disponujeme jsou nepřesné, neúplné nebo neaktuální, prosím, neváhejte nás požádat, abychom tyto informace upravili, aktualizovali nebo doplnili.

5.4. Právo na výmaz (na zapomnění) – máte právo nás požádat o vymazání svých osobních údajů, například v případě, že osobní údaje, které jsme o vás získali, již nejsou potřebné k naplnění původního účelu zpracování. Vaše právo je však třeba posoudit z pohledu všech relevantních okolností. Například, můžeme mít určité právní a regulační povinnosti, což znamená, že nebudeme moci vaší žádosti vyhovět.

5.5. Právo na omezení zpracování – za určitých okolností jste oprávněn nás požádat, abychom přestali používat vaše osobní údaje. Jde například o případy, kdy si myslíte, že osobní údaje, které o vás máme, mohou být nepřesné nebo když si myslíte, že už vaše osobní údaje nepotřebujeme využívat.

5.6. Právo na přenositelnost údajů – za určitých okolností máte právo požádat nás o předávání osobních údajů, které stěnám poskytli, na jinou třetí stranu dle vašeho výběru. Právo na přenosnost se však týká jen osobních údajů, které jsme získali od vás na základě souhlasu nebo na základě smlouvy, které jste jednou ze stran.

5.7. Právo namítat – máte právo nesouhlasit se zpracováváním údajů, které je založeno na našich legitimních oprávněných zájmech. V případě, že nemáme přesvědčivý legitimní oprávněný důvod pro zpracování a vy podáte námitku, nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat.

Pokud se domníváte, že jakékoli osobní údaje, které o vás uchováváme, jsou nesprávné nebo neúplné, kontaktujte nás.

V případě, že chcete podat námitku na způsob, jakým zpracováváme vaše osobní údaje, obraťte se e-mailem na adresu správce. Prozkoumáme vaši námitku a budeme s vámi spolupracovat, abychom tuto záležitost vyřešili.

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány nespravedlivě nebo nezákonně, můžete podat stížnost na dozorčí orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7, web: www.uoou.cz, e-mail: posta@uoou.cz.

6. Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s těmito podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Tyto podmínky berete na vědomí rovněž zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách. Proto tyto webové stránky pravidelně kontrolujte.

V Brně dne 1.4.2022

Přesunout se na začátek